ZAŚWIADCZENIE O ODDELEGOWANIU/ZAŚWIADCZENIE MACRON/ZAŚWIADCZENIE SIPSI

Od czerwca 2016 roku na terenie Francji obowiązują przepisy Loi Macron. Obowiązek posiadania przedstawiciela firmy transportowej na terenie Francji zostal podtrzymany.

Co zatem należy nadal do obowiązków pracodawcy według Loi Macron?

1. Wypłacenie minimalnej stawki wynagrodzenia dla pracownika 11.07 euro za godzinę pracy na terenie Francji. 2. Utworzenie zaświadczenia o oddelegowaniu dla pracownika w systemie SIPSI. Zaświadczenie wystawione na okres delegowania maksymalnie na 6 miesięcy. Zaświadczenie Macron musi zostać sporządzone przed rozpoczęciem delegowania pracownika. Każdy kierowca musi mieć ze sobą w kabinie w wersji papierowej zaświadczenie SIPSI, musi być ono podbite i opieczętowane. Kara za niekompletne, nieczytelne lub niezgodne zaświadczenie może wynieść nawet 750 euro. 3. Aby wykonać takie zaświadczenie każdy pracodawca, musi podać w nim dane swojego przedstawiciela, którego siedziba mieści się we Francji. Nie może to być osoba posługująca się jedynie skrzynka pocztowa. Ustanowienie przedstawicielstwa na terenie Francji jest obowiązkowe. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z sankcja w wysokości 2500 euro. 4. W kabinie pojazdu muszą znajdować się zaświadczenie o oddelegowaniu/zaświadczenie Macron/zaświadczenie SIPSI a takze-umowa o pracę kierowcy, – formularz A1. Grzywna za brak dokumentacji może wynieść 450 euro.

POSTING DECLARATION W IMI

Z dniem 02.02.2022 wchodzą w życie nowe przepisy związane z wprowadzeniem pakietu mobilności.

Utworzony zostanie nowy portal, gdzie będzie można zgłaszać swoich kierowców dokonujących międzynarodowego przewozu towarów.

Każde zaświadczenie będzie posiadało kod QR, dzięki któremu kierowcy nie będą musieli już wozić wersji papierowej zaświadczenia z każdego kraju. Kontroler będzie miał możliwość sczytania kodu celem uzyskania interesujących go informacji.

Nowe przepisy regulujące świadczenie usług transportu międzynarodowego realizowanego przy użyciu pojazdów ciężarowych od 02.02.2022.

– Firmy delegujące kierowców drogowych na terytorium kraju muszą złożyć zaświadczenie o delegowaniu za pomocą europejskiego systemu IMI, a następnie aktualizować ją.

– W pojeździe należy przechowywać i przedstawiać funkcjonariuszom kontrolującym trzy rodzaje dokumentów: zaświadczenie o delegowaniu, zapisy tachografu, list przewozowy. Pozostałe dokumenty, czyli np.: umowa o pracę czy odcinki wypłaty od 02.02.2022 będą wymagane od firmy za pośrednictwem systemu IMI na żądanie. Czas przesłania dokumentów to 8 tygodni.

– Informacje dotyczące warunków pracy i zatrudnienia we Francji zostaną udostępnione na stronie internetowej ministerstwa do spraw transportu.

– System sankcji nie został zmieniony, ale dodano grzywnę piątej kategorii, nakładającą sankcje na pracodawcę mającego siedzibę na terytorium kraju, który nie przekazał w ciągu ośmiu tygodni dokumentów wymaganych przez władze przyjmującego państwa członkowskiego.

Tekst zawiera również przejściowy środek dostosowawczy: firmy mające siedzibę w państwach trzecich będą mogły nadal składać zaświadczenie o oddelegowaniu w SIPSI do czasu, gdy będzie dla nich dostępne oświadczenie o oddelegowaniu w systemie IMI.

ZAŚWIADCZENIE O ODDELEGOWANIU

Informacje zawarte w nowym zaświadczeniu o oddelegowaniu są przewidziane w paragrafie 11 dyrektywy europejskiej. Zawierać ono będzie:

Personalne dane pracownika takie jak:

– imie i nazwisko

– dokładne miejsce zamieszkania

– numer licencji

– numer i rodzaj dokumentu tożsamości wraz z datą wydania i data ważności.

Informacje dotyczące delegowania:

– kraj delegowania.

– okres delegowania pracownika, czyli datę rozpoczęcia delegowania oraz planowana datę zakończenia delegowania

– dodatkowo numer rejestracyjny pojazdu

– rodzaj świadczonej usługi transportowej

Informacje przedsiębiorstwa, które deleguje pracownika:

– pełna nazwa firmy.

– numer licencji transportowej

– VAT EU

– pełen adres

– kraj rejestracji podmiotu rejestrującego.

Dane kierownika ds. transportu:

– imię i nazwisko

– adres e-mail

– numer telefonu

Dane osoby do kontaktu w razie kontroli:

– imie i nazwisko

– adres e-mail

– numer telefonu.

Osoba kontaktową może być również kierownik ds. transportu.

Kierownik do spraw transportu powinien władać językami urzędowymi Unii Europejskiej.